Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА WWW.GALLERY28ONLINE.COM

 

РАЗДЕЛ I. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА WWW.GALLERY28ONLINE.COM

 

Наименование на администратора на електронната платформа: „ГАЛЕРИЯ 28 ОНЛАЙН” ООД

ЕИК: 206298089

Адрес на управление и осъществяване на дейността: гр. Пловдив, п.к. 4023, р-н Тракия, ж.к. “Тракия”, бл. 217, вх. Б, ап. 8

Уебсайт: www.gallery28online.com

Лице за контакт: Патриция Пъндева / Марчела Апостолова

Телефон: 0889 51 83 85/ 0988 78 80 68

Имейл адрес: info@gallery28online.com

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ.

 

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Галерия 28 онлайн” ООД, ЕИК: 206298089, със седалище и адрес на управление: : гр. Пловдив, п.к. 4023, р-н Тракия, ж.к. “Тракия”, бл. 217, вх. Б, ап. 8, представлявано от управителя Патриция Пъндева, наричан Администратор на платформата (или само „Администратор“), от една страна, и лицата, ползващи електронната платформа, находяща се на интернет адрес (с домейн) gallery28online.com, както и някои аспекти на сключваните чрез платформата договори за покупко-продажба на стоки между Автор и Потребител;
 2. Термините, използвани в настоящите Oбщи условия, имат следното значение:
 • Общи условия“ са отнапред установени условия за ползването на електронната платформа, достъпна на gallery28online.com.
 • Потребител“ е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна gallery28online.com, разглежда съдържанието и/или е извършило поръчка на стока/и, предлагана/и чрез електронната платформа, както и всяко физическо лице, придобиващо стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“, изложена в § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите). 
 • Търговец/Автор“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец/Автор“ е всяко лице, което предлага своите стоки за продажба чрез електронната платформа gallery28online.com.
 • Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички дрехи, чанти, аксесоари, бижута, интериорна украса, и др., предлагани на уебсайта gallery28online.com,.
 • Поръчка” означава правнообвързващо волеизявление на Потребител, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стока, налична в електронната платформа gallery28online.com.
 • Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което: i.) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или ii.) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 • Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
 • Електронната платформа“ е електронна платформа с характеристики на електронен магазин,   достъпен  на  адрес в Интернет gallery28online.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на   предлаганите   от  в платформата стоки, включително и осъществяването на контакт с Автори, получаване на информационен бюлетин и др. услуги, описани в чл. 6 от настоящите общи условия.
 • Потребителски профил“ е персонален раздел от платформата, който позволява на Потребителя да създаде и изпрати поръчка и който съдържа информация за Потребителя и историята на някои от действията му в платформата (поръчки и др.).
 • Договор от разстояние“ е всеки договор, сключен между Автор и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Автора и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, вкл. в момента на сключване на договора.
 • Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което Потребителите осъществяват действия чрез уебсайта gallery28online.com.
 • Уебсайт“ или накратко „Сайт“ (“website”) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт e gallery28online.com.
 • Домейнът“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е „gallery28online.com“.
 • Доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е “Галерия 28 онлайн” ООД.
 • Услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.
 • Пощенски паричен превод“ е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3 от Закона за пощенските услуги, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.
 1. Чрез настоящите условия Администраторът на платформата, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на Потребителите информация съобразно изискванията на Закона за електронната търговия. 
 2. Всички посетители на уебсайта gallery28online.com следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да използват електронната платформа. В случай че Потребителят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на www.gallery28online.com.
 3. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят и се съгласява, че всички изявления между него и Автор във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез електронната платформа, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.
 4. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Потребителите от Администратора на електронната платформа gallery28online.com, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Администраторът на платформата предоставя възможност за преглед на съдържанието, публикувано в електронната платформа. Администраторът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, контакти и други – по своя преценка.

(2) Администраторът на платформата предоставя възможност за създаване на потребителски профил, чрез който Потребителят има възможност да проследява историята на своите поръчки, да оставя отзиви за продукти, да комуникира с Автори в платформата, посредством функция за съобщения в самата онлайн платформа.

(3) Администраторът на платформата предоставя възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стока, налична в електронната платформа www.gallery28online.com с вече създаден профил, както и без регистрация.

(4) Администраторът на платформата предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на електронната платформа. Потребителят следва да попълни посочените от Администратора на платформата полета и да избере виртуалния бутон „Submit”/„Изпращане“. Потребителите следва да имат предвид, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и конкретен Автор. Следва да се счита, че съответния Потребител, отправил запитване по имейл до Администратора на платформата, е сключил договор с Автор след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Автора.

 (5) Администраторът на платформата предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез използван от Потребителя имейл клиент посредством функционални препратки от електронната платформа. За целта е необходимо Потребителят да избере конкретна функционална препратка на електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на Администратора и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент, заложен на устройството.

(6) Администраторът на платформата предоставя възможност за поместване на отзив, мнение или оценка от страна на Потребителя.

 1. Администраторът на платформата си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, както и тяхната структура, като публикува актуалната им редакция на сайта gallery28online.com. Администраторът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях e-mail адреси.

 

РАЗДЕЛ III. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ.

 

 1. Потребителите на уебсайта gallery28online.com могат да разглеждат безплатно неговото съдържание и да закупят избрана от тях стока, без да е необходимо да извършат регистрация предварително.
 2. За да използва електронната платформа с регистрация, Потребителят следва да е извършил регистрация (създаване на потребителски профил) еднократно, след което при всяко достъпване на профила да въвежда своите уникални потребителско име и парола за отдалечен достъп.
 3. Когато потребител на платформата желае да осъществи поръчка чрез интерфейса му, според своите предпочитания първоначално може да избере да направи това без предварително създаден профил или да създаде/използва вече създаден профил.
 4. Отправянето на поръчка до Автор е обвързано с плащане на съответната стойност, посочена в Поръчката, както и свързаните с нея разходи за доставка, които се определят индивидуално от всеки отделен Автор в рамките на обособеното му пространство, в меню “Policies/Политики”.

 

Поръчка без регистрация

 

 1. За да направи поръчка без предварителна регистрация, Потребителят избира желаната от него стока/и, предпочитаното количество и съответните параметри (размер, цвят или др.), след което го/ги добавя в своята потребителска кошница чрез натискане на виртуалния бутон “Купи”. 
 2. След като Потребителят е добавил желаните стоки в своята потребителска кошница, последният следва да натисне виртуалния бутон с кошницата  и да предостави на Автора/ите следната информация: Име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес и адрес за доставка. След осъществяване на поръчката и натискане на бутон „Поръчване“, Потребителят получава автоматичен имейл за потвърждение на поръчката на посочения от него електронен адрес. С потвърждението на първата си поръчка без регистрация Потребителят получава данни за автоматично създадения на негово име профил, който може да използва занапред.
 3. Преди завършване на съответната поръчка, Администраторът на електронната платформа предоставя на Потребителя достъп до настоящите общи условия, които съдържат информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 4. При извършване на поръчка Потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна, Потребителят се задължава да информира Администратора на платформата и Автора/ите, от които е поръчал стоки, за промяната своевременно.

 

Създаване на профил и осъществяване на поръчка през създаден профил

 

 1. В случай че Потребителят желае да създаде свой профил, чрез който да разполага с възможност да проследява историята на поръчките си, както и техния статус, последният следва да натисне виртуалния бутон “Регистрация/Sign up” и да въведете e-mail-a си. Потребителят следва да натисне виртуалния бутон “Регистрирай се/Register”. След попълване на данните за регистрация (e-mail) и натискане на виртуалния бутон Регистрирай се/Register”, Потребителят недвусмислено заявява, поставяйки отметка в съответното поле, че е запознат и приема настоящите общи условия, като се задължава да ги спазва безусловно.
 2. Администраторът на платформата изпраща на Потребителя автоматичен имейл за потвърждение на регистрацията, с който удостоверява успешното регистриране и активиране на профила и му предоставя временна парола за достъп. Потребителят може да променя паролата си по всяко време чрез функционалност на профила си.
 3. След достъпване на създадения профил, Потребителят може да добави следните данни към своя профил: снимка, име и фамилия, име, което да се визуализира при ревюта.
 4. При извършване на регистрация Потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна, Потребителят се задължава да коригира данните си в своя профил своевременно.
 5. Когато Потребителят е създал потребителски профил, за да осъществи своята поръчка през профила си, последният следва да въведе данните за достъп до профила си, а именно: потребителско име и парола. След като въведе своите данни, Потребителят разполага с възможност да добави в потребителската си кошница всички желани стоки. С натискането на виртуалния бутон „Поръчване“, Потребителят финализира поръчката и тя се изпраща автоматично до Администратора на платформата и Автора/ите.

 

Общи условия към двата начина на осъществяване на поръчки

 

 1. Електронният магазин предлага технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба. В случай че Потребителят отправи поръчката си и установи грешка в предоставените данни, той може да уведоми Администратора на платформата и Автора чрез контактната форма или чрез имейл.
 2. Всички електронни изявления, направени при осъществяване на поръчката се предполага, че са извършени от лицето, посочено в данните за поръчка като Потребител.
 3. След получаване на поръчката Администраторът на платформата изпраща на Потребителя писмено потвърждение за получаване на поръчката на посочения от него имейл адрес.
 4. Авторът се свързва с Потребителя в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчката с цел уточняване на параметрите ѝ.
 5. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота, неделя или официален празник), или преди/след края на работното време на Авторите (при работно време за всички Автори 08.00-17.00 ч.), срокът по чл. 24 започва да тече от началото на работното време на Автора в първия работен ден, следващ извършването на поръчката. В случай че поръчката е направена преди началото на работното време на Автора в работен ден, срокът по чл. 24 започва да тече с началото на работното време на Автора.
 6. След уточняване на поръчката по реда на чл. 25, Авторът изпраща на Потребителя чрез платформата финално писмено потвърждение на приетата поръчка.
 7. Отказ от поръчка може да бъде извършен от Потребителя най-късно в рамките на телефонния разговор във връзка с уточняване на направената поръчка.
 8. Авторът има право да откаже поръчка в някоя от следните хипотези:
 • при липса на наличност от съответната стока;
 • при технически причини, които водят до невъзможност за изпълнение на поръчката;
 1. Потребителите сключват с конкретен Автор договор за покупко-продажба на стоките, предлагани в електронната платформаgallery28online.com, чрез интерфейса на Администратора на платформата, достъпен на  страницата му.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Страна по договора с Автора е Потребителят съгласно данните, предоставени от него в електронната форма за извършване на поръчка.
 4. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, софтуерът на електронната платформа не позволява завършване на поръчката и посочва на Потребителя в кои от задължителните полета липса информация.
 5. Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани от  gallery28online.com между Автор и Потребител се счита за сключен от момента на получаване от Потребителя на потвърждението на поръчката, отправено от Автора чрез платформата съгласно чл. 26 от настоящите Общи условия.
 6. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Авторите се задължават да доставят и да прехвърлят собствеността на Потребителя на избраните от него чрез интерфейса на електронната платформа стоки.
 7. Сключеният между Автора и Потребителя договор ще бъде съхраняван от Администратора на електронната платформа чрез технически средства, като Потребителят ще има достъп до него на предоставения от него имейл или при поискване и на хартиен носител. 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

 1. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, с изключение на разноските за доставка на стоката. Потребителят е длъжен да заплати на Автора/ите обявената в момента на поръчката цена.  
 2. В крайната цена, посочена в обособеното пространство от платформата на всеки Автор за всяка стока, не се включва стойността на разходите за доставка, които са за сметка на Потребителя и са индивидуални за всяка поръчка.
 3. Авторите си запазват правото да променят по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите в платформата стоки, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки.  Промяната на цената важи за Потребителите от момента на обявяването ѝ на сайта  на gallery28online.com.
 4. Начинът за плащане на стоките е чрез наложен платеж (разглеждан като пощенски паричен превод съгласно ЗПУ) чрез заплащане на дължимата сума в брой на куриера при доставката.  
 5. Когато Потребителят е заявил издаване на фактура и е посочил необходимите за това данни при извършване на поръчката, Авторът му я предава в оригинал в момента на доставка на стоките, освен ако между страните не е уговорено друго.

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И  СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА.

 

 1. Авторите определят конкретни условия и срокове за доставка в своето обособено пространство в платформата, в меню„Policies/Политики“.
 2. Авторите извършват доставка на поръчаните стоки чрез услугите на лицензиран пощенски оператор (куриер) до адрес, посочен от Потребителя или до офис на куриер, избран от Потребителя, на територията на Република България.
 3. Авторът не носи отговорност за неизпълнение на договор в случаите, в които Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 4. Доставката на стоките на територията на Република България при всички случаи се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора съгласно чл. 33, като конкретните срокове за доставка на всеки Автор са поместени в обособеното им пространство в платформата, в меню „Policies/Политики“.
 5. Потребителят е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес, когато като метод на доставка е избрал доставка до адрес. Лицензираният пощенски оператор (куриерът) уведомява Потребителя за датата, на която ще бъде извършена доставката.
 6. Потребителят може да разполага с правото да отвори пратката и да прегледа стоката, преди да заплати цената на куриера, в случай че Авторът е предвидил изрично такава опция в своето обособено пространство в платформата, в меню„Policies/Политики“.
 7. В случай че стоката е увредена при доставката, Потребителят следва да се обърне към представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) за съставяне на констативен протокол.
 8. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес по негова вина или поради отсъствието му, представител на лицензирания пощенски оператор (куриера) информира Потребителя за посещението и му предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение. В случай че Потребителят не се свърже с представителя на куриера в 3-дневен срок от получаване на уведомлението или при невъзможност за доставка при второ посещение, която не е по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Авторът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. Същото важи и за случаите, в които Потребителят не се яви в избрания от него офис да получи стоката в указания от куриера срок, както и ако неоснователно откаже да я приеме.
 9. Собствеността на стоките се прехвърля от Автора с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Потребителя, поставен върху транспортния документ, предоставен от куриера.

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

 

 1. Всеки Потребител има право да се откаже от сключения от разстояние договор (с изключение на случаите, описани в чл. 61 от настоящите Общи условия) без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката, и без да посочва причина за отказа си в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на стоките.
 2. Потребителят, който желае да упражни правото си на отказ от сключения договор от разстояние, следва да уведоми Автора, с който е сключил договор, в посочения по-горе 14-дневен срок по един от следните начини:
 • като подаде стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП лично на адреса, посочен от Автора в неговото обособено пространство в платформата, в меню „Policies/Политики“.
 • като изпрати попълнения формуляр на електронен адрес, посочен от Автора в неговото обособено пространство в платформата, в меню „Policies/Политики“.
 • като изпрати по поща или куриер попълнения формуляр на адрес, посочен от Автора в неговото обособено пространство в платформата, в меню „Policies/Политики“.
 • като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
 1. В уведомлението за отказ от договора Потребителят следва да посочи съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, отправило поръчката, данни на лицето, приело доставката, както и дата на доставката.
 2. Стандартният формуляр за улесняване упражняването правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите може да бъде изтеглен от тук: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
 3. Авторът, с който Потребителят е сключил договор, потвърждава получаването на уведомление за отказ от договора по електронен път в рамките на 5 (пет) работни дни или по-кратък срок, когато такъв е предвиден от него в неговото обособено пространство в платформата, в меню „Policies/Политики“. В случай че Потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, последният трябва да изпрати или предаде стоките на Автора, с който е сключил договор, на адрес, посочен от Автора в неговото обособено пространство в платформата в меню„ Policies/Политики“ без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Автора за решението си да се откаже от договора. 
 4. В случай че Потребителят не изпълни задължението си в посочения по-горе срок, без да уведоми Автора за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 5. Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките съобразно избрания от него начин да върне стоката. Авторът не поема разходите за връщане на стоката – те са за сметка на Потребителя.
 6. Авторът, с който е сключен договор, няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоката, в случай че Потребителят изрично е избрал начин за доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Автора.
 7. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 
 8. До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя на Автора, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай че стоката е погинала изцяло преди да бъде върната на Автора, последният не дължи възстановяване на заплатената от Потребителя цена.
 9. Авторът възстановява в брой заплатената от Потребителя сума по договора в 14-дневен срок от получаване на стоката, което се удостоверява от Потребителя с подписването на разписка за получената сума.
 10. Правото на отказ от договора е неприложимо, когато договорът има за предмет:
 • доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.

 

 1. Авторът, с който Потребителят сключва договор, отговаря за съответствието на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ.
 2. При несъответствие на стоката с договора за продажба, Потребителят има право да предяви пред Автора рекламация не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието, като поиска от Автора да приведе стоката в съответствие с договора за продажба и избере между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен когато избраният от него начин за обезщетяване е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Автора, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 3. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 4. значимостта на несъответствието;
 5. възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 6. Рекламацията следва да бъде предявена пред Автора, с който е сключен договор, писмено или устно. В нея Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.
 7. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 8. касова бележка или фактура;
 9. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 10. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 11. Авторът, с който е сключен договор, привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от Потребителя, когато последната е основателна.
 12. Потребителят заплаща разноските за изпращане на стоката до Автора, когато не може да му я предаде лично.
 13. В случай че Авторът приеме рекламацията като основателна, той възстановява на Потребителя сторените от него разноски за изпращане/доставка на стоката по начин, уговорен между страните.

 

Раздел VIII. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 1. Администраторът на платформата обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество чрез електронната платформа gallery28online.com.
 2. Информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на gallery28online.com с която можете да се запознаете на следния линк: gallery28online.com/политика-за-поверителност

 

РАЗДЕЛ IX. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

 1. Всички информационни ресурси, публикувани в електронната платформа, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
 2. Използването на информацията, публикувана в електронната платформа чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг начин – без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на Потребителя в съответствие с действащото българско законодателство.
 3. Администраторът на електронната платформа не носи отговорност за неуредени авторски права от страна на Авторите по отношение на предоставено/и от него изображение/я или други обекти на авторско право.

 

РАЗДЕЛ X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

 

 1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
 2. В случай, че Автор се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Потребителя, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.
 3. Авторът уведомява Потребителя за момента на прекратяване на събитието.
 4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
 5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

 

РАЗДЕЛ XI. OРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА И АВТОРИТЕ, ПРЕДЛАГАЩИ СВОИ СТОКИ.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2    

Интернет страница: www.cpdp.bg    

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон (деловодство):  02/91-53-519

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6 

Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti

Електронна поща: info@kzp.bg 

Телефон на потребителя: 0700 111 22

тел.: 02/9330565 

 

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №18

Интернет страница: https://www.cpc.bg

Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 

Телефон за справки: 02/ 935 62 22 

 

РАЗДЕЛ XII. ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

 1. В случай на спор, всеки потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния линк:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Тази платформа може да бъде използвана от потребителите и в случай на спор, породен от сключения между Потребителя и Автора договор.

 

РАЗДЕЛ XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

 1. Администраторът на платформата предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния линк: com/общи-условия
 2. Администраторът на платформата не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия уебсайт gallery28online.com.
 3. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.
 4. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 
 5. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 6. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд съобразно българското право.
 7. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01/12/2020 г. и представляват неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Автор и Потребител.